Družinski negovalec - Domov
Družinski negovalec

Kazalo

Domov

Priročnik Družinski negovalec

Kontakti

tel.: 01/7810-710
faks: 01/7810-720
e-pošta:
info@druzinski-negovalec.si

Pomembne povezave

›› www.seniorji.info
›› med.over.net
›› Senior 60
›› Zveza društev diabetikov Slovenije
›› Društvo Hospic
›› Revija Kapnik

IZVAJALCI POMOČI DRUŽINI NA DOMU

Ko ugotovite, da potrebujete pomoč druge osebe za izvajanje pomoči svojim staršem, sorodnikom ali prijateljem, se običajno znajdete v zadregi. Kje iskati usposobljeno in zanesljivo osebo, ki bi vam za primerno ceno priskočila na pomoč? Vendar morate najprej definirati storitve, ki jih potrebujete, kolikokrat na dan ali teden, za koliko časa. Še le ko natančno veste kaj in koliko potrebujete začnete iskati izvajalce storitev. Možnosti imate več:

  1. lokalno okolje: sosedje, sorodniki, prijatelji
  2. lokalne organizacije
  3. strokovno organizirana pomoč: javni zavodi, zasebniki,


Če potrebujete pomoč samo občasno in le za nekaj ur, si skušajte poiskati pomoč med sosedi, sorodniki ali prijatelji. Taka pomoč je običajno najcenejša in najbolj učinkovita. Storitve, ki si jih lahko tako zagotovite so občasno kuhanje kosila, družabništvo, nakupovanje, spremstvo k zdravniku, preskrba z zdravili, občasno čiščenje in podobno.

Po nekaterih krajih so društva upokojencev, Karitas, Rdeči križ in podobna društva tako dobro organizirana, da njihove prostovoljke uspešno opravljajo storitve, ki smo jih omenili pri lokalnem okolju. Običajno njihova pomoč ni omejena samo na njihove člane, ampak pomagajo vsem starostnikom iz svojega okolja. Vendar pa prostovoljke lahko opravijo le določene storitve, občasno in v omejeni količini. Kljub temu je dobro preveriti ali v vašem okolju ta društva delujejo na področju pomoči starostnikom, ker so vam lahko v veliko pomoč.

Če ne pride v poštev nobena od zgoraj navedenih možnosti, se boste morali obrniti na strokovno organizirano pomoč. Tu imate dve možnosti ali je to organizirana pomoč v skladu s predpisano zakonodajo ali pa je to pomoč izvajalcev, ki so običajno strokovno usposobljeni, niso pa registrirani za opravljanje socialnih storitev.

Za odpravljanje že obstoječih stisk in težav določa zakon o socialnem varstvu (11. do 18. člen) več vrst storitev, ki obsegajo: pomoč družini obsega tri vrste pomoči:

  • pomoč za dom, ki obsega strokovno svetovanje družini za urejanje odnosov in funkcioniranje družine,
  • pomoč na domu, ki obsega socialno oskrbo invalidnih, starejših in drugih oseb, ki se jim lahko s tako oskrbo nadomesti vključitev v institucionalno varstvo, in
  • socialni servis, ki obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v določenih primerih, zlasti v primeru rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, nesreče.


Za pomoč starostnikom pridejo v poštev zadnji dve obliki. Organizacija pomoči na domu je v pristojnosti občin, izvajajo jo pa lahko domovi za starejše občane, centri za socialno delo ali zasebniki, ki so si pridobili dovoljenje za delo. Vsi ti izvajalci pomoči na domu morajo delovati v skladu s predpisi. Uporabniki lahko zahtevajo inšpekcijski nadzor, če s storitvami niso zadovoljni. Cena storitev je običajno subvencionirana s strani občine do 50%, lahko tudi več, odvisno od odločitve posamezne občine. Torej uporabniki plačujejo storitve le delno, imajo pa tudi možnost popolne oprostitve plačila pod pogoji, ki jih določa Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev. Vse informacije dobite na občinskem centru za socialno delo, kjer oddate obrazec - Zahteva za oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve - pomoč družini na domu.

Katere socialne storitve lahko dobite in ali je vaš starostnik upravičen do njih, si v Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev lahko preberete med drugim tudi naslednje:
1. Socialna oskrba na domu
a) Opis storitve
Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas
nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
b) Upravičenci
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
- osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje;
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
- kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

2. Socialni servis
a) Opis storitve
Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. Socialni servis ne sodi v javno službo.
Storitev obsega zlasti:
- prinašanje pripravljenih obrokov hrane,
- nakup in prinašanje živil ali drugih potrebščin,
- priprava drv ali druge kurjave,
- nabava ozimnice,
- pranje in likanje perila,
- vzdrževanje vrta in okolice stanovanja,
- temeljito čiščenje in popravila v stanovanju, opremljanje in dekoriranje,
- spremljanje pri obiskih trgovin, predstav, sorodnikov ali na počitnicah,
- organiziranje in izvajanje drugih oblik družabništva,
- pedikerske, frizerske in druge podobne storitve za nego telesa in vzdrževanje videza,
- nega hišnih živali,
- celodnevno nadzorovanje preko osebnega telefonskega alarma,
- kontrola jemanja zdravil,
- varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko noči.
b) Uporabniki
Uporabnik je vsakdo, ki naroči določen del storitve in prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.
c) Izvajalci
Storitev socialnega servisa lahko izvajajo strokovni sodelavci iz 70. člena Zakona o socialnem varstvu, ki so končali srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki izobražuje za socialno oskrbo ali nego.
Poleg strokovnih sodelavcev iz prejšnjega odstavka lahko izvajajo storitev tudi osebe, ki imajo končano najmanj srednjo poklicno šolo druge smeri z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem programu za področje socialnega varstva.

V našem prostoru pa delujejo tudi drugi ponudniki tovrstnih storitev, ki pa ne delujejo v skladu z zgoraj omenjeno zakonodajo in velikokrat niso registrirani za opravljanje tovrstnih storitev. Do njihovih storitev lahko pridete preko oglasov v časopisu ali na internetu. Pri teh ponudnikih kot uporabnik nimate nikakršnega jamstva glede kakovosti storitev. Storitve pa seveda plačate v celoti po tržni vrednosti.

Izbira je vaša. Prav pa je, da si pridobite čim več informacij o ponudnikih storitev, da se nato, glede na potrebe starostnika za katerega skrbite, lažje odločite.

 

 

Copyright © 2006 Dom starejših občanov Grosuplje | Pravno obvestilo | Produkcija: NET Informatika